Regulamin serwisu

 1. Postanowienia wstępne
  1. Operatorem serwisu klubai.pl jest Intersieć z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-703, ul. Karola Goduli 36 wpisany pod numerem NIP 6262548222 i numerem REGON
   240705720.
  2. Serwis obejmuje usługi elektroniczne udostępniane przez operatora we własnym imieniu na domenie klubai.pl
  3. W ramach serwisu prezentowane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym.
  4. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest także skorzystanie z usług elektronicznych udostępnianych przez podmioty trzecie.
  5. Serwis działa na zasadach określonych w regulaminie.
  6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej
   Polskiej.
  7. Regulamin jest wiążący dla wszystkich korzystających z serwisu.
 2. Definicje
  1. Administrator – oznacza  Intersieć z siedzibą  w Rudzie Śląskiej 41-703, ul.Karola Goduli 36.
  2. Serwis – oznacza portal internetowy obejmujący usługi elektroniczne udostępniane przez operatora działający pod domeną klubai.pl.
  3. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu
  4. Usługi – oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez administratora na rzecz użytkowników za pośrednictwem serwisu. w szczególności:
   1. udostępnianie treści przygotowanych przez administratora.
   2. korzystanie z formularzy.
   3. Zakładanie kont.
  5. Materiały – teksty, grafiki, zdjęcia i inne udostępnione na serwisie zasoby, w szczególności stanowiące utwór w myśl ustawy o prawie autorskim i
   prawach pokrewnych.
 3. Zasady korzystania z serwisu
  1. W ramach serwisu użytkownik może korzystać z następujących usług:
   1. zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi na serwisie w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
    niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia.
   2. Skontaktować się z administratorem.
   3. Zamówić newsletter.
   4. Założyć konto.
  2. Świadczenie usług na rzecz użytkowników serwisu odbywa się na zasadach objętych regulaminem.
  3. Świadczenie niektórych usług może być objęte osobnym regulaminem dotyczącej danej usługi.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do części lub całości usług  w przypadku niedostosowania się do przepisów regulaminu.
  5. Zakładanie konta o którym mowa w pkt 1 lit. d jest możliwe tylko dla osób pełnoletnich.
 4. Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych
  1. W przypadku korzystania z niektórych usług serwisu użytkownik może podać swoje dane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w celu świadczenia
   niektórych
   usług.
  2. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z usług serwisu.
  3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu wykonania danej usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie w innym celu odbywać
   się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika, gdy jest konieczne ze względu na obowiązek prawny administratora lub jest uzasadnione prawnie uzasadnionym
   interesem administratora.
  4. Serwis stosuje pliki Cookies.
  5. Szczegółowe informację dotyczące ochrony prywatności, ochrony danych osobowych i plików cookies są w polityce prywatności.
 5. Ochrona praw autorskich i pokrewnych
  1. Wszelkie prawa do serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym rozwiązań programistycznych i zawartych w nim materiałów) należy do administratora lub podmiotów
   współpracujących z administratorem i podlegają ochronie prawnej,
   w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
   pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawy z
   dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
   (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).
  2. Poprzez korzystanie z usług serwisu  użytkownik nie nabywa żadnych praw do serwisu i jego elementów w tym rozwiązań programistycznych i materiałów
   zamieszczonych na serwisie.
  3. Administrator zastrzega, że bez jego zgody zabronione jest rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na serwisie.
  4. Użytkownik, który chciałby wykorzystać materiały udostępnianie w ramach serwisu w szerszym zakresie niż wskazany dozwolony użytek osobisty powinna skontaktować się
   z administratorem.
  5. Modyfikacja lub blokada bez zgody administratora materiałów prezentowanych w ramach serwisu może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów a takżę praw
   administratora lub innych osób.
 6. Obowiązki i prawa użytkownika
  1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami regulaminu
   oraz zasadami współżycia społecznego.
  2. Administrator jest uprawniony do zaprzestania świadczenia usług serwisu użytkownikowi w przypadkach:
   1. naruszenia przez użytkownika przepisów prawa
   2. naruszenia przez użytkownika przepisów regulaminu
   3. naruszenia praw, a w szczególności majątkowych autorskich i dóbr osobistych osób trzecich
  3. Użytkownikowi przysługują następujące  prawa dotyczące jego danych osobowych:
   1. prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
   2. prawo żądania sprostowania danych
   3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
   4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
   5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
   6. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
    się do odczytu maszynowego.
   7. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
    dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Odpowiedzialność administratora
  1. Administrator nie gwarantuje stałej, nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności serwisu dla wszystkich użytkowników. Administrator jest uprawniony do przerw lub
   zakłóceń w dostępności i korzystaniu z serwisu w szczególności gdy:

   1. Jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub oprogramowania.
   2. Jest to spowodowane przyczynami niezależnymi od administratora.
  2. Administrator dokłada wszelkich starań, by informacje umieszczane na serwisie były zgodne z prawdą i aktualne. Administrator nie może zagwarantować, by każda
   informacja spełniała te warunki i że może być wykorzystywana w dowolnym celu przez użytkownika serwisu. W związku z czym administrator zastrzega, że nie ponosi
   odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji pochodzących z serwisu.
  3. Niezależnie od innych zastrzeżeń administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w związku z korzystaniem z usług udostępnianych za
   pośrednictwem serwisu.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie użytkowników ze stron internetowych, które są zalinkowane na serwisie.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkowników serwisu.
  6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usług udostępnianych za pośrednictwem serwisu , jeżeli spowodowane jest to przez podmioty trzecie.
  7. Administrator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie bądź wykonanie z nienależytą starannością usług udostępnianych przez serwis, jeżeli wynika to z działań
   administratora, bądź podmiotów działających na polecenie administratora.
 8. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z usług serwisu
  1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
   1. odpowiedni sprzęt
   2. połączenie z sieci internet
   3. przeglądarkę internetową z obsługą protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, Java Script, Java, Flash oraz cookies
   4. inne oprogramowanie wskazane dla danej usługi
  2. Serwis wspiera najnowsze wersje popularnych przeglądarek i systemów operacyjnych.
  3. Administrator nie gwarantuje poprawnego działania usług udostępnianych w ramach serwisu w przypadku korzystania ze sprzętu nie wspierającego najnowszych wersji
   popularnych przeglądarek.
  4. Użytkownik powinien zgłosić wszelkie zauważone nieprawidłowości techniczne związane z korzystaniem z usług serwisu administratorowi.
  5. Administrator dołoży wszelkich starań w celu usunięcia nieprawidłowości w miarę możliwości technicznych w najbliższym możliwym terminie.
  6. Administrator nie gwarantuje, że oprogramowanie i treści znajdujące się na serwisie spełnią oczekiwania i wymagania użytkownika oraz że ich funkcjonowanie na
   komputerze Użytkownika będzie całkowicie wolne od błędów i  że jest ono zgodne z każdym systemem komputerowym, na którym się go używa oraz nie odpowiada za
   ewentualne szkody Użytkownika poniesione w  wyniku nieprawidłowego funkcjonowania serwisu.
 9. Postanowienia Końcowe
  1. Zasady regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Regulamin wchodzi w życie i jest wiążący dla użytkowników z dniem jego publikacji.
  3. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącego zapoznawania się ze zmianami regulaminu.
  4. Treść regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której regulamin
   został upubliczniony.
  5. Prawem właściwym dla stosunków prawnych wynikających z regulaminu jest prawo polskie.
  6. Wszelkie spory między administratorem a użytkownikami będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.