Regulamin Programu

 1. Celem programu „Klub Sztucznej Inteligencji” zwanym dalej Programem jest popularyzacja, zwiększanie wiedzy na temat sztucznej inteligencji wśród uczniów szkół średnich i studentów, oraz podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.
 2. Obszarem działania Programu jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Program realizuje swoje cele poprzez:
  1. Organizowanie Szkolnych Klubów Sztucznej Inteligencji i Uczelnianych Klubów Sztucznej Inteligencji (dalej zwanymi niezależnie od formy Szkolnymi Klubami SI).
  2. Prowadzenie mediów dotyczących sztucznej inteligencji.
  3. Prowadzenie platformy e-learningowej.
  4. Prowadzenie kursów dotyczących sztucznej inteligencji i programowania.
  5. Organizowanie konferencji, wykładów i debat dotyczących sztucznej inteligencji.
  6. Prowadzenie badań dotyczących sztucznej inteligencji.
  7. Realizacji projektów związanych ze sztuczną inteligencją.
  8. Komercjalizacja wyników badań.
 4. Program jest realizowany przez:
  1. Intersieć.
  2. Członków Szkolnych Klubów SI.
  3. Partnerów.
  4. Inne podmioty zaangażowane.
 5. Realizacje Programu koordynuje Koordynator Krajowy, czyli Intersieć.
 6. W każdym roku kalendarzowym Koordynator Krajowy określa cele na bieżący rok.
 7. Koordynator Krajowy powołuje na wniosek 3 osób pełnoletnich Szkolny Klub SI
 8. Szkolny Klub SI działa w oparciu o udzielenie licencji do używania nazwy i znaków graficznych programu i zatwierdzony roczny program działania Szkolnego Klubu SI.
 9. Za organizacje wewnętrzną działań jest odpowiedzialny Szkolny Koordynator Klubu SI
 10. W przypadku braku działań na rzecz realizacji celów Programu lub w przypadku działań na szkodę Programu licencja jest wycofywana.
 11. Decyzję o wycofaniu licencji podejmuj Koordynator Krajowy.
 12. Członkiem Szkolnego Klubu SI może być osoba pełnoletnia. W przypadku osób poniżej 18-stego roku życia musi przedstawić pisemną zgodę na uczestnictwo w programie wyrażone przez swojego opiekuna prawnego.
 13. Członkowie Szkolnego Klubu otrzymują bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej Programu.
 14. Po każdym roku szkolnym Koordynator Szkolnego Klubu SI składa sprawozdanie z realizacji rocznego programu działania Szkolnego Klubu SI
 15. W ramach realizacji programu Administratorem danych osobowych członków Szkolnych Klubów SI, oraz korzystających z programu (w szczególności użytkowników korzystających
  i zarejestrowanych na portalu klubai.pl, oraz platformy e-learningowej portalu) jest Intersieć z siedzibą w Rudzie Śląskiej  ul Karola Goduli 36, 41-703 zarejestrowany pod numerem NIP 6262548222 oraz numerem REGON 240705720.
 16. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jedynie w celu realizacji celów Programu.
 17. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.
 18. Poszczególne usługi, projekty i produkty świadczone w ramach realizacji Programu działają na podstawie regulaminów nadanych przez Koordynatora Krajowego.
 19. Prawo do wszelkich utworów powstałych w wyniku realizacji projektu (jeśli nie określono inaczej) nalezą do Koordynatora Krajowego i podlegają ochronie prawnej w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).
 20. Zasady regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.
 21. Koordynator Krajowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie w ciągu 7 dni od opublikowania zmiany.
 22. Treść regulaminu może zostać utrwalona przez każdą zainteresowaną stronę poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której regulamin został upubliczniony
 23. Prawem właściwym dla stosunków prawnych wynikających z regulaminu jest prawo polskie.